مشخصات ابعاد:

ابعاد زانوابعاد زانو

تلرانس و استاندارد مواد :

استاندارد مواد و تلرانساستاندارد مواد و تلرانساستاندارد مواد و تلرانساستاندارد مواد و تلرانس