مشخصات ابعادی :

استاندارد DIN سردنده

استاندارد مواد :

استاندارد مواد سردندهاستاندارد مواد سردنده