مشخصات ابعادی :
 
 
 
 :استاندارد مواد
 
استاندارد DIN چهارراهاستاندارد DIN چهارراه