مشخصات ابعادی :

استاندارد ASTM چهارراهاستاندارد ASTM چهارراه

تلرانس و استاندارد مواد :