مشخصات ابعادی :

استاندارد ISIRI چهارراه

تلرانس :

استاندارد تلرانس چهارراه

استاندارد مواد :

استاندارد مواد ISIRI چهارراه