مشخصات ابعادی و تلرانس :

اتصالات جوشی گاز رسانی، کپ

استاندارد مواد :

اتصالات جوشی گاز رسانی، استاندارد مواد کپاتصالات جوشی گاز رسانی، استاندارد مواد کپ