مشخصات ابعادی :

اتصالات جوشی گازی، استاندارد ابعاد ASTM A234 کپ

تلرانس و استاندارد مواد :

اتصالات جوشی گازی، استاندارد ASTM A234  مواد و تلرانس