مشخصات ابعادی :

اتصالات جوشی گازی، استاندارد ابعادی درپوش ISIRI3076

تلرانس :

اتصالات جوشی گازی، استاندارد ISIRI3076 تلرانس درپوش
 

استاندارد مواد :

اتصالات جوشی گازی، استاندارد ISIRI3076 مواد درپوش