مشخصات ابعادی :

ابعاد تبدیلابعاد تبدیل

تلرانس و استاندارد مواد :

تلرانس تبدیلاستاندارد مواد تبدیلاستاندارد مواد تبدیل