مشخصات ابعادی :

ابعاد تبدیلابعاد تبدیل

تلرانس و استاندارد مواد :

استاندارد مواد و تلرانس تبدیل