مشخصات ابعادی :

ابعاد تبدیل

تلرانس :

تلرانس ابعادی تبدیل

استاندارد مواد:

استاندارد مواد تبدیل