مشخصات ابعادی :

ابعاد سه راه استاندارد DIN2615ابعاد سه راه استاندارد DIN2615ابعاد سه راه استاندارد DIN2615

تلرانس و استاندارد مواد :

استاندارد مواد و تلرانس سه راهاستاندارد مواد و تلرانس سه راهاستاندارد مواد و تلرانس سه راه