مشخصات ابعادی :
ابعاد سه راه استاندارد ASTM A234
ابعاد سه راه استاندارد ASTM A234ابعاد سه راه استاندارد ASTM A234

تلرانس و استاندارد مواد :
استاندارد مواد و تلرانس سه راه