مشخصات ابعادی :

ابعاد زانو

تلرانس و استاندارد مواد :

استاندارد مواد و تلرانس