مشخصات ابعادی
 
ابعاد زانو، استاندارد ISIRI3076
تلرانس :

استاندارد تلرانس
استاندارد مواد :

استاندارد مواد